luni, 22 iunie 2015

Frazele H traduse in limba spaniola

Ai auzit de frazele HStii ce indica exact o astfel de fraza?


Cred ca tuturor v-a picat in mana la un moment dat o sticluta cu vreo solutie toxica fie pentru animale, fie pentru oameni. Nu stiu cati dintre voi insa ati avut curiozitatea sa cititi eticheta.

Eticheta, daca este citita cu atentie, ne ofera informatii pretioase care ne pot scuti de situatii neplacute.

Pe etichete sunt trecute si aceste fraze H, denumite si fraze de pericol.  

Conform REGULAMENTULUI (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI, Fraza de pericol (Fraza H) se refera la o fraza (alocata unei clase si categorii de pericol) care descrie natura pericolelor pe care le prezinta o substanta sau un amestec periculos inclusiv, daca este cazul, gradul de periculozitate.

Pentru a veni in sprijinul celor interesati de traducerea acestor Fraze H in limba spaniola, am realizat un tabel cu codul acestor fraze H, specificatia in limba romana si traducerea aferenta in limba spaniola.


Specificație în limba română
Traducerea în limba spaniolă
H200
Exploziv instabil.
Explosivo inestable.
H201
Exploziv; pericol de explozie în masă.
Explosivo; peligro de explosión en masa.
H202
Exploziv; pericol grav de proiectare.
Explosivo; grave peligro de proyección.
H203
Exploziv; pericol de incendiu, detonare sau proiectare.
Explosivo; peligro de incendio, de onda expansiva o de proyección.
H204
Pericol de incendiu sau de proiectare.
Peligro de incendio o de proyección.
H205
Pericol de explozie în masă în caz de incendiu.
Peligro de explosión en masa en caso de incendio.
H220
Gaz extrem de inflamabil.
Gas extremadamente inflamable.
H221
Gaz inflamabil.
Gas inflamable.
H222
Aerosol extrem de inflamabil.
Aerosol extremadamente inflamable.
H223
Aerosol inflamabil.
Aerosol inflamable.
H224
Lichid şi vapori extrem de inflamabili.
Líquido y vapores extremadamente inflamables.
H225
Lichid şi vapori foarte inflamabili.
Líquido y vapores muy inflamables.
H226
Lichid şi vapori inflamabili.
Líquidos y vapores inflamables.
H228
Solid inflamabil.
Sólido inflamable.
H240
Pericol de explozie în caz de încălzire.
Peligro de explosión en caso de calentamiento.
H241
Pericol de incendiu sau de explozie în caz de încălzire.
Peligro de incendio o explosión en caso de calentamiento.
H242
Pericol de incendiu în caz de încălzire.
Peligro de incendio en caso de calentamiento.
H250
Se aprinde spontan, în contact cu aerul.
Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
H251
Se autoîncălzeşte, pericol de aprindere.
Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.
H252
Se autoîncălzeşte, în cantităţi mari pericol de aprindere.
Se calienta espontáneamente en grandes cantidades; puede inflamarse.
H260
În contact cu apa degajă gaze inflamabile care se pot aprinde spontan.
En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
H261
În contact cu apa degajă gaze inflamabile.
En contacto con el agua desprende gases inflamables.
H270
Poate provoca sau agrava un incendiu; oxidant.
Puede provocar o agravar un incendio; comburente.
H271
Poate provoca un incendiu sau o explozie; oxidant puternic.
Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
H272
Poate agrava un incendiu; oxidant.
Puede agravar un incendio; comburente.
H280
Conţine un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire.
Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.
H281
Conţine un gaz răcit; poate cauza arsuri sau leziuni criogenice.
Contiene un gas refrigerado; puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas.
H290
Poate fi corosiv pentru metale.
Puede ser corrosivo para los metales.
H300
Mortal în caz de înghiţire.
Mortal en caso de ingestión.
H301
Toxic în caz de înghiţire.
Tóxico en caso de ingestión.
H302
Nociv în caz de înghiţire.
Nocivo en caso de ingestión.
H304
Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.
Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H310
Mortal în contact cu pielea.
Mortal en contacto con la piel.
H311
Toxic în contact cu pielea.
Tóxico en contacto con la piel.
H312
Nociv în contact cu pielea.
Nocivo en contacto con la piel.
H314
Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315
Provoacă iritarea pielii.
Provoca irritación cutánea.
H317
Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H318
Provoacă leziuni oculare grave.
Provoca lesiones oculares graves.
H319
Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Provoca irritación ocular grave.
H330
Mortal în caz de inhalare.
Mortal en caso de inhalación.
H331
Toxic în caz de inhalare.
Tóxico en caso de inhalación.
H332
Nociv în caz de inhalare.
Nocivo en caso de inhalación.
H334
Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăţi de respiraţie în caz de inhalare.
Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
H335
Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
Puede irritar las vías respiratorias.
H336
Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
Puede provocar somnolencia o vértigo.
H340
Poate provoca anomalii genetice <indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.
Puede provocar defectos genéticos <Indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.
H341
Susceptibil de a provoca anomalii genetice <indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.
Se sospecha que provoca defectos genéticos <Indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.
H350
Poate provoca cancer <indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.
Puede provocar cáncer <indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.
H351
Susceptibil de a provoca cancer <indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.
Se sospecha que provoca cáncer <indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.
H360
Poate dăuna fertilităţii sau fătului <indicaţi efectul specific, dacă este cunoscut> <indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.
Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto <indíquese el efecto específico si se conoce> <indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.
H361
Susceptibil de a dăuna fertilităţii sau fătului <indicaţi efectul specific, dacă este cunoscut> <indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.
Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto <indíquese el efecto específico si se conoce> <indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.
H362
Poate dăuna copiilor alăptaţi la sân.
Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
H370
Provoacă leziuni ale organelor <sau indicaţi toate organele afectate, dacă sunt cunoscute> <indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.
Provoca daños en los órganos <o indíquense todos los órganos afectados, si se conocen> <indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.
H371
Poate provoca leziuni ale organelor <sau indicaţi toate organele afectate, dacă sunt cunoscute> <indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.
Puede provocar daños en los órganos <o indíquense todos los órganos afectados, si se conocen> <indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.
H372
Provoacă leziuni ale organelor <sau indicaţi toate organele afectate, dacă sunt cunoscute> în caz de expunere prelungită sau repetată <indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.
Provoca daños en los órganos <indíquense todos los órganos afectados, si se conocen> tras exposiciones prolongadas o repetidas <indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.
H373
Poate provoca leziuni ale organelor <sau indicaţi toate organele afectate, dacă sunt cunoscute> în caz de expunere prelungită sau repetată <indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.
Puede provocar daños en los órganos <indíquense todos los órganos afectados, si se conocen> tras exposiciones prolongadas o repetidas <indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.
H400
Foarte toxic pentru mediul acvatic.
Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410
Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H411
Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H412
Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H413
Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.
Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Informații suplimentare privind pericolele
Información suplementaria sobre los peligros
Proprietăți fizice
Propiedades físicas
EUH 001
Exploziv în stare uscată.
Explosivo en estado seco.
EUH 006
Exploziv în contact sau fără contactul cu aerul.
Explosivo en contacto o sin contacto con el aire.
EUH 014
Reacţionează violent în contact cu apa.
Reacciona violentamente con el agua.
EUH 018
În timpul utilizării poate forma un amestec vapori-aer, inflamabil/exploziv.
Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor, inflamable/explosivo.
EUH 019
Poate forma peroxizi explozivi.
Puede formar peróxidos explosivos.
EUH 044
Risc de explozie, dacă este încălzit în spaţiu închis.
Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.
Proprietăți pentru sănătate
Propiedades relacionadas con efectos sobre la salud
EUH 029
În contact cu apa, degajă un gaz toxic.
En contacto con agua libera gases tóxicos.
EUH 031
În contact cu acizi, degajă un gaz toxic.
En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
EUH 032
În contact cu acizi, degajă un gaz foarte toxic.
En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
EUH 066
Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.
La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
EUH 070
Toxic în caz de contact cu ochii.
Tóxico en contacto con los ojos.
EUH 071
Corosiv pentru căile respiratorii.
Corrosivo para las vías respiratorias.
Proprietăți de mediu
Propiedades relacionadas con efectos sobre el medio ambiente
EUH 059
Periculos pentru stratul de ozon.
Peligroso para la capa de ozono.
Elemente/informații suplimentare pe eticheta anumitor substanțe și amestecuri
Elementos suplementarios o información que deben figurar en las etiquetas de determinadas sustancias y mezclas
EUH 201
201A
Conţine plumb. A nu se utiliza pe obiecte care pot fi mestecate sau supte de copii.
Atenţie! Conţine plumb.
Contiene plomo. No utilizar en objetos que los niños puedan masticar o chupar.
¡Atención! Contiene plomo.
EUH 202
Cianoacrilat. Pericol. Se lipeşte de piele şi ochi în câteva secunde. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Cianoacrilato. Peligro. Se adhiere a la piel y a los ojos en pocos segundos. Mantener fuera del alcance de los niños.
EUH 203
Conţine crom (VI). Poate provoca o reacţie alergică.
Contiene cromo (VI). Puede provocar una reacción alérgica.
EUH 204
Conţine izocianaţi. Poate provoca o reacţie alergică.
Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica.
EUH 205
Conţine componenţi epoxidici. Poate provoca o reacţie alergică.
Contiene componentes epoxídicos. Puede provocar una reacción alérgica.
EUH 206
Atenţie! A nu se folosi împreună cu alte produse. Poate elibera gaze periculoase (clor).
¡Atención! No utilizar junto con otros productos. Puede desprender gases peligrosos (cloro).
EUH 207
Atenţie! Conţine cadmiu. În timpul utilizării se degajă un fum periculos. A se vedea informaţiile furnizate de producător. A se respecta instrucţiunile privind siguranţa.
¡Atención! Contiene cadmio. Durante su utilización se desprenden vapores peligrosos. Ver la información facilitada por el fabricante. Seguir las instrucciones de seguridad.
EUH 208
Conţine. Poate provoca o reacţie alergică.
Contiene. Puede provocar una reacción alérgica.
EUH 209
209A
Poate deveni foarte inflamabil în timpul utilizării.
Poate deveni inflamabil în timpul utilizării.
Puede inflamarse fácilmente al usarlo.
Puede inflamarse al usarlo.
EUH 210
Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere.
Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
EUH 401
Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de utilizare.
A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.


Aboneaza-te la newsletter! Vei primi direct pe e-mail ultimele noutati din domeniul traducerilor. Iar daca ti-a placut postarea, da-i share pe reteaua ta socializare preferata alegand din pictogramele de mai jos.

Photo made with Pablo
Sursa: http://ec.europa.eu/
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...