Apostila Haga


Informaţii generale privind activitatea de aplicare a apostilei

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor români, începând cu data de 16 martie 2001, România a aderat la Convenţia de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga, la 05 octombrie 1961.

Potrivit art. 2 din Convenţie: fiecare stat contractant scuteşte de supralegalizare actele cărora li se aplică această convenţie şi care urmează să fie prezentate pe teritoriul său. 


Supralegalizarea, în sensul prezentei convenţii, are în vedere numai formalitatea prin care agenţii diplomatici sau consulari ai ţării pe teritoriul căreia actul urmează să fie prezentat atestă veracitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul actului sau, după caz, identitatea sigiliului şi a ştampilei de pe acest act.

Începând cu data de 1 noiembrie 2004, în cadrul Prefecturii Municipiului Bucureşti s-a demarat activitatea de aplicare a apostilei – supralegalizare a actelor oficiale administrative întocmite pe teritoriul României şi care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga.

Actele se pot prezenta pentru aplicarea apostilei personal sau prin mandatar (pe baza de procură notarială sau procură întocmită la o Ambasadă ori misiune diplomatică românească sau împuternicire avocaţială). În cazul în care procura este întocmită la un notar dintr-o ţară semnatară a Convenţiei de la Haga, în mod obligatoriu, procura va fi apostilată în ţara emitentă.

Pentru firme, societăţi comerciale, persoana care se prezintă în vederea legalizării documentelor trebuie să prezinte delegaţie din partea firmei, alături de contractul de prestări servicii încheiat între firmă şi titularul actului.

După verificarea documentelor depuse, se va proceda la aplicarea apostilei şi completarea acesteia. Activitatea de aplicare a apostilei se efectuează de către Subprefect.  Apostila se aplică pe actul original!


PROGRAMUL CU PUBLICUL

DEPUNEREA ŞI ELIBERAREA DOCUMENTELOR ÎN SCOPUL OBŢINERII APLICĂRII APOSTILEI
CAMERA NR. 5 /parter

ZIUA
DEPUNERE ACTE
ELIBERARE ACTE
LUNI
09.00-11.00
13.00 – 15.00
12.00 – 13.00
15.30 – 16.30
MARŢI
09.00-11.00
13.00 – 15.00
16.30 – 18.30
12.00 – 13.00
15.30 – 16.30
MIERCURI
09.00-11.00
13.00 – 15.00
12.00 – 13.00
15.30 – 16.30
JOI
09.00-11.00
13.00 – 16.00
(Doar documentele primite prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe)
12.00 – 13.00
13.00 – 16.30
(Doar documentele primite prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe)
VINERI
09.00-11.00
-
09.00 – 11.00
(Doar documentele primite prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe)

12.00 – 13.00
APOSTILA NU SE ELIBEREAZĂ PENTRU: -  Certificatele de stare civilă, precum şi oricare alte documente întocmite de către agenţii diplomatici ai României întrucât, prin Legea 114/2011, România a ratificat Convenţia europeană privind suprimarea cerinţei legalizării pentru documentele întocmite de agenţii diplomatici şi funcţionarii consulari, adoptată la Londra, la 7 iunie 1968, care, la art.3 stabileşte că“părţile contractante exceptează de la cerinţa legalizării documentele care fac obiectul prezentei convenţii”.

Acte necesare pentru obţinerea apostilei
• Cerere tip - se obţine de la cam. 5/parter sau de pe pagina de Internet a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti
• Actul care urmează a fi apostilat în original – la Instituţia Prefectului se obţine apostila doar pe actul original
• Buletinul/cartea de identitate/ procura notarială/împuternicire avocaţială/contractul de prestări servicii însoţit de delegatţe din partea firmei
• Chitanţa platită la CEC /trezorerie sau casieria instituţiei.

Principalele categorii de acte pentru care se eliberează apostila în cadrul Instituţiei Prefectului:

• acte referitoare la starea civilă: certificat de stare civilă (certificat de naştere, de căsătorie, de deces), extras de pe actele de stare civilă, act privind menţiunile înscrise pe actele de stare civilă, certificat de divorţ, pe cale administrativă;
• acte care fac dovada schimbării numelui pe cale administrativă;
• acte care atestă componenţa familiei (certificat, atestat);
• certificate de atestare a domiciliului şi a cetăţeniei române;
• certificate de cazier (judiciar, fiscal etc.)
• acte care dovedesc calificarea într-o meserie: pregaătirea profesională obţinută în sistemul de formare profesională pentru adulţi (certificat/diplomă de absolvire, certificat de calificare profesională), certificat de competenţe profesionale, atestat privind calificarea – pregătire şi experienţă profesională), certificate de atestare (tehnico-profesională, pentru transportul rutier etc.),certificate/autorizaţii de traducător, certificate de pregătire profesională (în domeniul transportului rutier de mărfuri etc.), confirmarea autenticităţii certificatului (dobândit în domeniul transportului naval), adeverinţe care atestă calificarea (de consilier juridic, pregătirea profesională a instructorilor de conducere auto etc.);
• acte privind recunoaşterea calificării pentru activitaţile profesionale din domeniul medical: certificat (de membru, de conformitate, profesional curent etc.), adeverinţă (de confirmare, de rezident, cu stagiile efectuate etc.), atestat (de liberă practică, de studii complementare etc.), recomandare;
• acte cu caracter fiscal: certificat (de rezidenţă fiscală, de atestare fiscală privind impozitele plătite etc.), adeverinţă (de venit etc.);
• acte referitoare la raporturile de muncă/serviciu (stagiul de cotizare, adeverinţe prin care se atestă activitatea desfăşurată, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate etc.);
• acte de studii (diplomă de bacalaureat, diplomă de absolvire a şcolii postliceale, diplomă de licenţă - şi anexele la aceasta: foi matricole, programe analitice), atestate de echivalare a studiilor, adeverinţe (prin care se atestă calificarea profesională - redactată în limba română şi în limba engleza - etc.);
• acte cu caracter medical (adeverinţă medicală, certificat de concediu medical, dovada de vaccinare, referat medical etc.), certificat de încadrare în grad de handicap;
• certificat provizoriu de înlocuire a cardului european de sănătate;
• certificate de botez, certificate de cununie, sentinţă de divorţ bisericesc, adeverinţe;
• alte acte ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale: atestat (pentru exercitarea profesiei de agent de pază şi ordine, de detectiv particular, de persoană sau familie aptă să adopte etc.), autorizaţie (de procurare armă şi muniţie, de liberă practică, pentru desfăşurarea activităţii de diriginte de şantier etc.), aviz (de exercitare a profesiei de asistent social, pentru desfăşurarea activităţii de liberă practică medicală veterinară etc.), brevet de turism, decizie (de pensionare, medicală asupra capacităţii de muncă, privind încetarea/suspendarea plăţii ajutorului de somaj, de acordare/suspendare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului, de acordare a alocaţiei de stat pentru copii etc.), dispoziţie (privind numirea unui curator/tutore etc.), hotărâre (privind plasamentul copilului), licenţă (de antrenor, de funcţionare a societăţilor specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.), permis (de armă, de vânătoare etc.);
• extrase ale registrelor deţinute de un organ al administraţiei publice, atestate, adeverinţe şi certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt, se atestă o anumită calitate sau un drept, în vederea valorificării anumitor drepturi (extras de carte funciară, extras din arhivele naţionale sau acte privind calitatea de titular de alocaţie pentru copii ori faptul că titularul nu are calitatea de asigurat, acte referitoare la dreptul la liberă circulaţie, la exerciţiul drepturilor electorale, la calitatea de şomer etc.), eliberate în temeiul legii.

Principalele categorii de acte pentru care NU se eliberează apostila în cadrul Instituţiei Prefectului :

• acte care urmează a fi folosite în state care nu sunt parte la Convenţia de la Haga (Convenţia Apostilă);
• copii/traduceri după acte administrative;
• documentele care emană de la o autoritate sau de la un funcţionar al unei jurisdicţii a statului, inclusiv cele care emană de la ministerul public, de la un grefier sau de la un executor judecătoresc, precum şi declaraţiile oficiale, cum ar fi: cele privind menţiuni de înregistrare, viza de investire cu data certă şi legalizări de semnatură, depuse pe un act sub semnatura privată;
acte sub semnatura privată;
• acte eliberate de misiunile diplomatice ori de oficiile consulare ale României în străinatate;
• acte de identitate, respectiv paşapoarte;
• livrete de familie;
• acte de corespondenţă;
• certificat de înregistrare a rezidenţei pe teritoriul României;
• diplome onorifice;
• adeverinţe de asigurat (care înlocuiesc cardul naţional de asigurări sociale de sănătate);
• certificat de absolvire a cursului de infirmiere, eliberat de OAMGMAMR

  
Criteriile care sunt luate în considerare la primirea actelor sunt următoarele:
-          titularul actului să aibă domiciliul în municipiul Bucureşti;
-      sediul instituţiei / unităţii care a emis actul să se afle pe raza de competenţă a municipiului Bucureşti.
-          Taxele consulare pot fi plătite la CEC sau la Trezorerie, în contul 203 301 02, precum şi la sediul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucuresti,  parter,camera 004 programul fiind acelaşi cu cel de primire a documentelor, adică 9.00-11.00 şi 13.00-15.00.
Taxe consulare pentru persoane fizice cetăţeni români
Număr exemplare: 1
Taxa cerere: 3 lei
Taxa apostilare 22 lei
Total: 25 lei
Număr exemplare: 2
Taxa cerere: 3 lei
Taxa apostilare: 44 lei
Total: 47 lei
Număr exemplare: 3
Taxa cerere: 3 lei
Taxa apostilare: 66 lei
Total:69 lei
Număr exemplare: 4
Taxa cerere: 3 lei
Taxa apostilae: 88 lei
Total: 91 lei
Număr exemplare: 5
Taxa cerere: 3lei
Taxa apostilare: 110 lei
Total113 lei
Nu mai există sintagma “cetăţeni străini sau apatrizi”!
Taxe consulare pentru persoane juridice
Număr exemplare: 1
Taxa cerere: 3 lei
Taxa apostilare: 44 lei
Total: 47 lei
Număr exemplare: 2
Taxa cerere: 3 lei
Taxa apostilare: 88 lei
Total: 91 lei
Număr exemplare: 3
Taxa cerere: 3 lei
Taxa apostilare: 132 lei
Total: 135 lei
Număr exemplare: 4
Taxa cerere 3 lei
Taxa apostilare: 176 lei
Total: 179 lei
Număr exemplare: 5
Taxa cerere: 3 lei
Taxa apostilare: 220 lei
Total: 223 lei

Prin înţelegeri bilaterale sunt scutite de legalizarea actelor cetăţenii din: Albania, Republica Austria, Regatul Belgiei, Bosnia şi Herţegovina, Republica Bulgaria,Republica Cehă, Republica Croaţia, Republica Franceză, Republica Macedonia, Republica Moldova, Mongolia, Republica Muntenegru, Federaţia Rusă, Republica Serbia, Republica Slovacă, Republica Slovenia, Republica Ungară, Republica Populară Chineză, R.P.D.Coreeană şi Polonia.Apostilla de la Haya o Legalización única


Qué es la Apostilla de la Haya y para qué sirve:
A través de la denominada Apostilla de la Haya un país firmante del XII Convenio de La Haya Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros de 5 de octubre de 1961 (Convenio de Apostilla) reconoce la eficacia jurídica de un documento público emitido en otro país firmante de dicho Convenio
El trámite de legalización única -denominada apostilla- consiste en colocar sobre el propio documento público, o una prolongación del mismo, una Apostilla o anotación que certificará la autenticidad de la firma de los documentos públicos expedidos en un país firmante del Convenio  y que deban surtir efectos en otro país  firmante del mismo. Los países firmantes del Convenio de Apostilla reconocen por consiguiente la autenticidad de los documentos que se han expedido en otros países y llevan la Apostilla.
La Apostilla de la Haya suprime el requisito de legalización diplomática y consular de los documentos públicos que se originen en un Estado firmante del Convenio y que se pretenda que tengan efectos en otro Estado también firmante. Los documentos emitidos en un país del Convenio que hayan sido certificados por una Apostilla deberán ser reconocidos en cualquier otro país del Convenio sin necesidad de cualquier otro tipo de autenticación.
Documentos a los que se aplica: documentos públicos
La apostilla puede aplicarse en:
a) Documentos dimanantes de una autoridad o funcionario vinculado a una jurisdicción del Estado, incluyendo los provenientes del Ministerio Público o de un secretario, oficial o agente judicial.
b) Documentos administrativos.
c) Certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados, tales como la certificación del registro de un documento, la certificación sobre la certeza de una fecha y las autenticaciones oficiales y notariales de firmas en documentos de carácter privado.
Sin embargo, no se aplicará a:
a) los documentos expedidos por funcionarios diplomáticos o consulares.
b) los documentos administrativos relacionados directamente con una operación comercial o aduanera.

Quién puede solicitarlo/presentarlo


Solicitud de Apostilla de la Haya
La Apostilla de la Haya la puede solicitar cualquier persona portadora de un documento publico cuya autenticidad desee certificar.
Para el caso de Apostillas en formato electrónico, el ciudadano, después de hacer la solicitud ante la Autoridad Competente correspondiente, podrá descargarse la Apostilla a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia.
Autoridades Competentes
“En la actualidad se está realizado el despliegue técnico que permitirá emitir Apostillas según lo indicado en el Real Decreto 1497/2011, de 24 de octubre por el que se determinan los funcionarios y autoridades competentes para realizar la legalización única o Apostilla prevista por el Convenio XII de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, de 5 de octubre de 1961. Hasta la completa implantación de dichos medios, dependiendo de la naturaleza del documento público de que se trate, en España podrá acudir a las "Autoridades apostillantes", según lo dispuesto en a las siguientes reglas:
Dependiendo de la naturaleza del documento público de que se trate, en España son tres las "Autoridades apostillantes", cuya competencia para cada caso en particular se establece acudiendo a las siguientes reglas:
1. Para apostillar documentos emitidos por autoridades judiciales: la autoridad apostillante competente es el Secretario de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente.
Así, el Secretario de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia podrá apostillar documentos tales como autos, sentencias y demás providencias emanadas de cualquier autoridad judicial, de cualquier instancia (Juzgados, Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia) y de todas las ramas de la jurisdicción (civil, penal, social, contencioso administrativa, etc).
Además los Secretarios de las Salas de Gobierno son también la autoridad competente para apostillar los documentos administrativos expedidos por los órganos propios de su Comunidad Autónoma, exceptuados los documentos académicos oficiales, y por las Entidades Locales de la misma.
Secretarias de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia:
Andalucía: Pza. Nueva. 18071. Granada. Tfno. 958 00 26 12.-958 00 27 34.
Ceuta: Edif. Ceuta-Center. C/ Padilla S/N. 2ª Plta. 51071 Ceuta. Tlf. 856 20 07 48.
Melilla: Edif. V Centenario. Torre Norte 13ª Plta. 52001 Melilla. 952 69 89 64
Aragón: C/ Coso, 1. 50071. Zaragoza. Tfno. 976 20 83 92.
Asturias: Plaza Porlier, 3. 33071. Oviedo. Tfno. 985 98 84 06.
Baleares: Plaça des Mercat, 12. 07071. Palma de Mallorca. Tfno. 971 72 33 69.
Canarias: Pza. San Agustín, 6 Vegueta. 35071. Las Palmas de Gran Canaria. Tfno. 928 32 50 00.
Cantabria: Avda. Pedro San Martín, s/n. 39071. Santander. Tfno. 942 35 71 18.
Castilla la Mancha: C/ San Agustín, 1. 02071. Albacete. Tfno. 967 59 65 09.
Castilla y León: Paseo de la Audiencia, 10. 09071. Burgos. 947 25 96 62/63.
Cataluña: Pº. Lluís Companys, 14-16. 08071. Barcelona. Tfno. 900 90 12 34.
Comunidad Valenciana: C/ Palacio de Justicia, s/n. 46071. Valencia. Tfno. 963 87 69 22.
Extremadura: C/ Peña s/n. 10071. Cáceres. Tfno. 927 62 02 05.
Galicia: Pza. Galicia, s/n. 15071. La Coruña. Tfno. 981 18 22 98.
La Rioja: C/ Víctor Pradera, 2. 26001. Logroño. Tfno. 941 29 64 00/01.
Madrid: General Castaños, 1. 28071. Madrid. Tfno. 91 493 49 34.
Murcia: Pº Ronda de Garay, 5. 30003. Murcia. Tfno. 968 22 91 02/30.
Navarra: C/ San Roque, 4. 31071. Pamplona. Tfno. 848 42 40 58/60.
País Vasco: C/ Barroeta Aldamar, 10. 48001. Bilbao. Tfno. 944 01 66 53.
2. Documentos autorizados notarialmente y documentos privados cuyas firmas hayan sido legitimadas por Notario:
La autoridad apostillante competente será el Decano del Colegio Notarial respectivo o miembro de su Junta Directiva.
3. Para apostillar documentos de los órganos centrales de la Administración General del Estado: la autoridad apostillante competente es el Jefe de la Sección de Legalizaciones de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia.
La solicitud puede hacerse de forma presencial o por correo, remitiendo la solicitud por correo postal a las siguientes dirección: Sección de Legalizaciones del Ministerio de Justicia (Oficina Central de Atención al Ciudadano- Plaza de Jacinto Benavente nº 3. 28071. Madrid)
La Administración General del Estado está integrada por los órganos que extienden su competencia a todo el ámbito territorial del Estado. Están incluidos en la misma los Ministerios o Departamentos ministeriales y los Organismos y Entes Públicos adscritos a los mismos, y únicamente los documentos expedidos por ellos deben ser apostillados por el Ministerio de Justicia en Madrid.
4. Para apostillar los documentos públicos de los órganos periféricos de la Administración General del Estado (Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en las CC.AA. y Provincias, y Direcciones Territoriales y Provinciales de los Ministerios y Organismos), así como los documentos públicos de las restantes Administraciones Públicas (Comunidades Autónomas y Entidades Locales):
El ciudadano podrá elegir dirigirse a cualquiera de las Autoridades Competentes mencionadas en los apartados 1 y 2 , es decir:, o el Secretario de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia o el Decano del correspondiente Colegio de Notarios.

Información adicional

Nuevo sistema de Apostilla electrónica en España
El Ministerio de Justicia de España ha puesto en marcha un nuevo sistema de emisión de Apostillas, que permite emitir tanto Apostillas en papel como Apostillas electrónicas e incorpora un único Registro electrónico de todas las Apostillas emitidas a través del nuevo sistema.
Este sistema de emisión de Apostillas Electrónicas ha sido desarrollado a través de una iniciativa conjunta con la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, que ha recibido el respaldo de la Comisión Europea. En España, la Orden Ministerial JUS/1207/2011 de 14 de mayo, por la que se crea el Registro Electrónico de Apostillas del Ministerio de Justicia y se regula el procedimiento de emisión de apostillas en soporte papel y electrónico, da cobertura legal a esta iniciativa.
La Apostilla para documentos públicos en soporte papel podrá emitirse tanto en soporte papel como electrónico. Para documentos públicos emitidos en soporte electrónico se emitirá la Apostilla únicamente en soporte electrónico.
Las Apostillas en papel de documentos emitidos en soporte papel estarán firmadas digitalmente y figurarán en el mismo documento o en un anexo o prolongación del documento apostillado que deberá estar conectada al documento apostillado por un medio inalterable (grapas, sellos o similar).
Las Apostillas electrónicas emitidas a través del nuevo sistema también estarán firmadas digitalmente y contendrán el documento público embebido en ellas. La firma electrónica garantiza en estos casos que la Apostilla electrónica y el documento público embebido no hayan sido alterados tras su emisión. Los solicitantes de una Apostilla electrónica, cuando así lo hayan especificado en el momento de la solicitud, podrán descargarse la Apostilla electrónica a través de la Sede electrónica del Ministerio de Justicia.
Las Apostillas emitidas con el nuevo sistema seguirán el formato que se adjunta y estarán firmadas digitalmente. Este hecho, ligado a la incorporación de un Código Seguro de Verificación que figura sobre cada Apostilla y que aporta un notorio plus de seguridad,permite hablar de documentos plenamente válidos en España, de acuerdo con la legislación vigente.
Por ello, estos documentos deben ser aceptados en los países firmantes del Convenio de La Haya de 1961, sobre la Eliminación del Requisito de la Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, en cumplimiento de sus obligaciones como países adheridos a la Convención.
Este nuevo sistema, incluida la posibilidad de emitir Apostillas electrónicas, se encuentra disponible en varias Autoridades Competentes judiciales y Administrativas.
Las Autoridades Competentes que disponen de este sistema son:
-          Sección de Legalizaciones del Ministerio de Justicia (Oficina Central de Atención al Ciudadano- Plaza de Jacinto Benavente nº 3. 28071. Madrid) y las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia. (desde el 18 de mayo de 2011).
-          Secretarías de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia de:

Andalucía:  (desde el 19 de septiembre de 2011)
Ceuta: (desde el 18 de mayo de 2011)
Melilla: (desde el 18 de mayo de 2011)
Baleares: (desde el 18 de mayo de 2011)
Castilla la Mancha: (desde el 13 de mayo)
Castilla y León: (desde el 18 de mayo de 2011)
Murcia:  (desde el 13 de mayo)
Extremadura:  (desde el 18 de mayo de 2011)
La Rioja: (desde el 27 de junio de 2011)
País Vasco:  (desde el 1 de julio de 2011)
Aragón:  (desde el 6 de septiembre de 2011)
Asturias: (desde el 1 de julio de 2011)
Cantabria: (desde el 24 de octubre de 2011)
Comunidad Valenciana: (desde el 8 de noviembre de 2011)
Madrid:  (desde el 16 de noviembre de 2011)
Navarra: (desde el 14 de noviembre de 2011)
Galicia: (desde el 2 de diciembre de 2011)
Canarias: (desde el 7 de junio de 2012)
En el resto de Autoridades Competentes se implantará el nuevo sistema, incluida la posibilidad de emitir Apostillas electrónicas, de manera progresiva.
Durante un periodo transitorio, y hasta que el nuevo sistema para la emisión de Apostillas esté disponible en todas las Autoridades Competentes, el Gobierno de España estará emitiendo Apostillas según el vigente y el nuevo modelo, siendo ambos igualmente válidos y auténticos.
Registro electrónico de Apostillas
La validez de las Apostillas expedidas a través del nuevo sistema tanto en soporte papel como electrónico podrá ser consultada a través del Registro electrónico de Apostillas, que estará disponible en la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...