luni, 22 iunie 2015

Frazele P traduse in limba spaniola

Daca intr-o postare anterioara (pe care o poti citi AICI) vorbeam despre Frazele H si traducerea acestora in limba spaniola, acum este randul Frazelor P, numite si fraze de precautie.

Conform REGULAMENTULUI (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI, Fraza de precautie (Fraza P) se refera la o fraza care descrie masura (masurile) recomandata (recomandate) pentru a minimiza sau pentru a preveni aparitia efectelor adverse rezultate din expunerea la o substanta sau la un amestec periculos, ca rezultat al utilizării sau eliminării.

Pentru a veni in sprijinul celor interesati de traducerea acestor Fraze P in limba spaniola, am realizat un tabel cu codul acestor fraze P, specificatia in limba romana si traducerea aferenta in limba spaniola.


P101
Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
P102
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Mantener fuera del alcance de los niños.
P103
Citiţi eticheta înainte de utilizare.
Leer la etiqueta antes del uso.
P201
Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare.
Pedir instrucciones especiales antes del uso.
P202
A nu se manipula decât după ce au fost citite şi înţelese toate măsurile de securitate.
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P210
A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. — Fumatul interzis.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. — No fumar.
P211
Nu pulverizaţi deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere.
No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
P220
A se păstra/depozita departe de îmbrăcăminte/.../materiale combustibile.
Mantener o almacenar alejado de la ropa/.../materiales combustibles.
P221
Luaţi toate măsurile de precauţie pentru a evita amestecul cu combustibili...
Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles...
P222
A nu se lăsa în contact cu aerul.
No dejar que entre en contacto con el aire.
P222
A se evita orice contact cu apa, din cauza reacţiei violente şi a riscului de aprindere spontană.
Mantener alejado de cualquier posible contacto con el agua, pues reacciona violentamente y puede provocar una llamarada.
P230
A se păstra umezit cu...
Mantener humedecido con...
P231
A se manipula sub un gaz inert.
Manipular en gas inerte.
P232
A se proteja de umiditate.
Proteger de la humedad.
P233
Păstraţi recipientul închis etanş.
Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P234
Păstraţi numai în recipientul original.
Conservar únicamente en el recipiente original.
P235
A se păstra la rece.
Mantener en lugar fresco.
P240
Legătură la pământ/conexiune echipotenţială cu recipientul şi cu echipamentul de recepţie.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
P241
Utilizaţi echipamente electrice/de ventilare/de iluminat/.../antideflagrante.
Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación/.../antideflagrante.
P242
Nu utilizaţi unelte care produc scântei.
Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
P243
Luaţi măsuri de precauţie împotriva descărcărilor electrostatice.
Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
P244
Protejaţi supapele reductoare de grăsimi și ulei.
Mantener las válvulas de reducción limpias de grasa y aceite.
P250
A nu supune la abraziuni/şocuri/.../frecare.
Evitar la abrasión/el choque/.../la fricción.
P251
Recipient sub presiune. Nu perforaţi sau ardeţi, chiar şi după utilizare.
Recipiente a presión: no perforar ni quemar, aun después del uso.
P260
Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P261
Evitaţi să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P262
Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.
Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
P263
Evitaţi contactul în timpul sarcinii/alăptării.
Evitar el contacto durante el embarazo/la lactancia.
P264
Spălaţi-vă ... bine după utilizare.
Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación.
P270
A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
No comer, beber ni fumar durante su utilización.
P271
A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate.
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P272
Nu scoateţi îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
P273
Evitaţi dispersarea în mediu.
Evitar su liberación al medio ambiente.
P280
Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P281
Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform cerinţelor.
Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
P282
Purtaţi mănuşi izolante împotriva frigului/echipament de protecţie a feţei/ochilor.
Llevar guantes que aíslen del frío/gafas/máscara.
P283
Purtaţi îmbrăcăminte rezistentă la foc/flacără/ignifugă.
Llevar prendas ignífugas/resistentes al fuego/resistentes a las llamas.
P284
Purtaţi echipament de protecţie respiratorie.
Llevar equipo de protección respiratoria.
P285
În cazul în care ventilarea este insuficientă, purtaţi echipament de protecţie respiratorie.
En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.
P231 + P232
A se manipula sub un gaz inert. A se proteja de umiditate.
Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
P235 + P410
A se păstra la rece. A se proteja de lumina solară.
Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.
P301
ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE:
EN CASO DE INGESTIÓN:
P302
ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA:
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:
P303
ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul):
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):
P304
ÎN CAZ DE INHALARE:
EN CASO DE INHALACIÓN:
P305
ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:
P306
ÎN CAZ DE CONTACT CU ÎMBRĂCĂMINTEA:
EN CASO DE CONTACTO CON LA ROPA:
P307
ÎN CAZ DE expunere:
EN CASO DE exposición:
P308
ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere:
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta:
P309
ÎN CAZ DE expunere sau dacă nu vă simţiţi bine:
EN CASO DE exposición o malestar:
P310
Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.
P311
Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.
P312
Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar.
P313
Consultaţi medicul.
Consultar a un médico.
P314
Consultaţi medicul, dacă nu vă simţiţi bine.
Consultar a un médico en caso de malestar.
P315
Consultaţi imediat medicul.
Consultar a un médico inmediatamente.
P320
Un tratament specific este urgent (a se vedea ... de pe această etichetă).
Se necesita urgentemente un tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta).
P321
Tratament specific (a se vedea ... de pe această etichetă).
Se necesita un tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta).
P322
Măsuri specifice (a se vedea ... de pe această etichetă).
Se necesitan medidas específicas (ver ... en esta etiqueta).
P330
Clătiţi gura.
Enjuagarse la boca.
P331
NU provocaţi voma.
NO provocar el vómito.
P332
În caz de iritare a pielii:
En caso de irritación cutánea:
P333
În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată:
En caso de irritación o erupción cutánea:
P334
Introduceţi în apă rece/acoperiţi cu o compresă umedă.
Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.
P335
Îndepărtaţi particulele depuse pe piele.
Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel.
P336
Dezgheţaţi părţile degerate cu apă călduţă. Nu frecaţi zona afectată.
Descongelar las partes heladas con agua tibia. No frotar la zona afectada.
P337
Dacă iritarea ochilor persistă:
Si persiste la irritación ocular:
P338
Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P340
Transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie.
Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.
P341
Dacă respiraţia este dificilă, transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie.
Si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.
P342
În caz de simptome respiratorii:
En caso de síntomas respiratorios:
P350
Spălaţi uşor cu multă apă și săpun.
Lavar suavemente con agua y jabón abundantes.
P351
Clătiţi cu atenţie cu apă, timp de mai multe minute.
Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
P352
Spălaţi cu multă apă și săpun.
Lavar con agua y jabón abundantes.
P353
Clătiţi pielea cu apă/faceţi duş.
Aclararse la piel con agua/ducharse.
P360
Clătiţi imediat îmbrăcămintea contaminată şi pielea cu multă apă, înainte de scoaterea îmbrăcămintei.
Aclarar inmediatamente con agua abundante las prendas y la piel contaminadas antes de quitarse la ropa.
P361
Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată.
Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas.
P362
Scoateţi îmbrăcămintea contaminată şi spălaţi-o înainte de reutilizare.
Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
P363
Spălaţi îmbracămintea contaminată, înainte de reutilizare.
Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
P370
În caz de incendiu:
En caso de incendio:
P371
În caz de incendiu de proporţii şi de cantităţi mari de produs:
En caso de incendio importante y en grandes cantidades:
P372
Risc de explozie în caz de incendiu.
Riesgo de explosión en caso de incendio.
P373
NU încercaţi să stingeţi incendiul atunci când focul a ajuns la explozivi.
NO luchar contra el incendio cuando el fuego llega a los explosivos.
P374
Stingeţi incendiul de la o distanţă rezonabilă, luând măsuri normale de precauţie.
Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las precauciones habituales.
P375
Stingeţi incendiul de la distanţă din cauza pericolului de explozie.
Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
P376
Opriţi scurgerea, dacă acest lucru se poate face în siguranţă.
Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo.
P377
Incendiu cauzat de o scurgere de gaz: nu încercaţi să stingeţi, decât dacă scurgerea poate fi oprită în siguranţă.
Fuga de gas en llamas:
No apagar, salvo si la fuga puede detenerse sin peligro.
P378
Utilizați... pentru stingere.
Utilizar ... para apagarlo.
P380
Evacuaţi zona.
Evacuar la zona.
P381
Eliminaţi toate sursele de aprindere, dacă acest lucru se poate face în siguranţă.
Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro en hacerlo.
P390
Absorbiţi scurgerile de produs, pentru a nu afecta materialele din apropiere.
Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
P391
Colectaţi scurgerile de produs.
Recoger el vertido.
P301 + P310
ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.
P301 + P312
ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine.
EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
P301 + P330 + P331
ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiţi gura. NU provocaţi voma.
EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
P302 + P334
ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: introduceţi în apă rece/acoperiţi cu o compresă umedă.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.
P302 + P350
ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi uşor cu multă apă şi săpun.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar suavemente con agua y jabón abundantes.
P302 + P352
ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.
P303 + P361 + P353
ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă/faceţi duş.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.
P304 + P340
ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus, într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie.
EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.
P304 + P341
ÎN CAZ DE INHALARE: dacă respiraţia este dificilă, transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus, într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie.
EN CASO DE INHALACIÓN: Si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.
P305 + P351 + P338
ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P306 + P360
ÎN CAZ DE CONTACT CU ÎMBRĂCĂMINTEA: clătiţi imediat îmbrăcămintea contaminată şi pielea cu multă apă, înainte de scoaterea îmbrăcămintei.
EN CASO DE CONTACTO CON LA ROPA: Aclarar inmediatamente con agua abundante las prendas y la piel contaminadas antes de quitarse la ropa.
P307 + P311
ÎN CAZ DE expunere: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
EN CASO DE exposición: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.
P308 + P313
ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultaţi medicul.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
P309 + P311
ÎN CAZ DE expunere sau dacă nu vă simţiţi bine: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
EN CASO DE exposición o si se encuentra mal: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.
P332 + P313
În caz de iritare a pielii: consultaţi medicul.
En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
P333 + P313
În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul.
En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
P335 + P334
Îndepărtaţi particulele depuse pe piele. Introduceţi în apă rece/acoperiţi cu o compresă umedă.
Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel. Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.
P337 + P313
Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.
Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
P342 + P311
În caz de simptome respiratorii: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.
P370 + P376
În caz de incendiu: opriţi scurgerea, dacă acest lucru se poate face în siguranţă.
En caso de incendio: Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo.
P370 + P378
În caz de incendiu: utilizaţi... pentru stingere.
En caso de incendio: Utilizar ... para apagarlo.
P370 + P380
În caz de incendiu: evacuaţi zona.
En caso de incendio: Evacuar la zona.
P370 + P380 + P375
În caz de incendiu: evacuaţi zona. Stingeţi incendiul de la distanţă din cauza pericolului de explozie.
En caso de incendio: Evacuar la zona. Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
P371 + P380 + P375
În caz de incendiu de proporţii şi de cantităţi mari de produs: evacuaţi zona. Stingeţi incendiul de la distanţă din cauza pericolului de explozie.
En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona. Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
P401
A se depozita...
Almacenar ...
P402
A se depozita într-un loc uscat.
Almacenar en un lugar seco.
P403
A se depozita într-un spaţiu bine ventilat.
Almacenar en un lugar bien ventilado.
P404
A se depozita într-un recipient închis.
Almacenar en un recipiente cerrado.
P405
A se depozita sub cheie.
Guardar bajo llave.
P406
Depozitaţi într-un recipient rezistent la coroziune/recipient din... cu dublură interioară rezistentă la coroziune.
Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión/... con revestimiento interior resistente.
P407
Păstraţi un spaţiu gol între stive/paleți.
Dejar una separación entre los bloques/los palés de carga.
P410
A se proteja de lumina solară.
Proteger de la luz del sol.
P411
A se depozita la temperaturi care să nu depăşească ... °C/...°F.
Almacenar a temperaturas no superiores a ... °C/...°F.
P412
Nu expuneţi la temperaturi care depăşesc 50 °C/122 °F.
No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.
P413
Depozitaţi cantităţile în vrac mai mari de ... kg/... lbs la temperaturi care să nu depăşească ... °C/...°F.
Almacenar las cantidades a granel superiores a ... kg/... lbs a temperaturas no superiores a ... °C/...°F.
P420
Depozitaţi departe de alte materiale.
Almacenar alejado de otros materiales.
P422
Depozitaţi conţinutul sub ...
Almacenar el contenido en ...
P402 + P404
A se depozita într-un loc uscat, într-un recipient închis.
Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
P403 + P233
A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş.
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
P403 + P235
A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. A se păstra la rece.
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
P410 + P403
A se proteja de lumina solară. A se depozita într-un spaţiu bine ventilat.
Proteger de la luz del sol. Almacenar en un lugar bien ventilado.
P410 + P412
A se proteja de lumina solară. Nu expuneţi la temperaturi care depăşesc 50 °C/122 °F.
Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.
P411 + P235
A se depozita la temperaturi care să nu depăşească ... °C/...°F. A se păstra la rece.
Almacenar a temperaturas no superiores a ... °C/...°F. Mantener en lugar fresco.
P501
Aruncaţi conţinutul/recipientul la ...
Eliminar el contenido/el recipiente en ...Aboneaza-te la newsletter! Vei primi direct pe e-mail ultimele noutati din domeniul traducerilor. Iar daca ti-a placut postarea, da-i share pe reteaua ta socializare preferata alegand din pictogramele de mai jos.

Photo made with Pablo
Sursa: http://ec.europa.eu/
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...